FORSIDE | PROFIL | UDGLØDNING | GODKENDELSER | LEVERINGSSIKKERHED | BETINGELSER| KONTAKT  

BETINGELSER

1. Anvendelsesområde og produktinformation:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, arbejder, leveringer osv., som Industriglødning A/S ("IG") indgår og udfører for sine kunder ("Kunden"), vedr. kundens materialer ("Emnet'), m.m. andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt

Kundens eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende vilkår fra Kundens side er ikke bindende for IG. Produktinformation fra IG, der fremgår af brochuremateriale, prislister o.lign. er alene vejledende, og ikke bindende for IG. Branche- og normmæssige sædvanlige dimensions-, måle-, vægt- og temperaturtolerancer forbeholdes.

2. Tekniske dokumenter m.v.:
Forud for tilbudsafgivelsen, modtager IG fra Kunden de nødvendige og fuldstændige tekniske dokumenter, samt en udførlig beskrivelse af arten og omfanget af det arbejde, som Kunden ønsker IG skal udføre. Desuden kan Kunden udleverer en master af Emnerne. Såfremt håndteringen af Emner skal ske med særlig omhu skal IG orienteres skriftligt herom. Det påhviler kunden at indhente evt. myndigheds¬godkendelse.

Det, som Kunden overlader IG i medfør af pkt. 2, skal IG, på Kundens begæring, tilbagelevere, så snart Kunden har betalt for det udførte arbejde. Ellers er IG berettiget til at bortskaffe det modtagne 4 uger efter fakturadato.

3. Tilbud og priser.
På baggrund af det fra Kunden i medfør af pkt. 2 modtagne, afgiver IG tilbud. Alle tilbud afgives med en acceptfrist på 30 arbejdsdage fra tilbudsdatoen.

IG har ret til efterfølgende at regulere priserne med enhver dokumenterbar prisforhøjelse ved leveringen, f.eks. som følge af valutakursændringer, ændrede råvarepriser, stigning i lønindeks og lignende.
Alle priser er ekskl. merværdiafgift, fragt, emballage, told og eventuelt miljøtillæg, som IG er berettiget til at opkræve hos Kunden.

4. Emnernes indlevering hos IG og leveringsprøve:
Kunden skal levere de Emner, som IG skal bearbejde. Emnerne må ikke være færdigbearbejdede. Såfremt Emnerne ikke leveres rettidigt på IG's forretningsadresse, kan IG vælge at udskyde leveringstidspunkt under hensyn til IG's øvrige kapacitet.

De leverede Emner forbliver Kundens ejendom, og Kunden bærer risikoen for Emnernes forringelse eller hændelige undergang. IG skal på Kundens specificerede begæring, og for Kundens regning, forsikre Emnerne i IG's besiddelse.

Efter IG's bearbejdning er IG berettiget til at afholde en leveringsprøve på Emnet. Prøven afholdes enten hos IG, efter et varsel på mindst 3 arbejdsdage, eller ved, at IG sender det behandlede Emne fil Kunden. Kunden er forpligtet til straks at vurdere og meddele, om det behandlede Emne opfylder de aftalte specifikationer. Kunden afholder selv sine omkostninger i forbindelse med leveringsprøven.

Såfremt leveringsprøven fremsendes til Kunden, skal Kunden senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af det behandlede Emne meddele 1G, om det opfylder de aftalte specifikationer. Medmindre Kunden kan godtgøre det modsatte, anses det behand¬lede Emne for modtaget 1 dag efter IG's afsendelse af Emnet.

Udebliver Kunden fra en behørigt varslet leveringsprøve, eller giver Kunden ikke meddelelse rettidigt efter pkt. 4, anses det behandlede Emne for godkendt.
5. Leveringssted og leveringstid:
Levering sker ab IG's fabrik (ex works). Uanset at levering sker ab IG's fabrik (ex works), er IG berettiget til frit at vælge transportmiddel/vej fra IG's fabrik til Kundens bestemmelsessted. Forsendelse af det leverede sker i alle tilfælde for Kundens regning og risiko, og IG har intet ansvar for fragtdifferencer.

Leveringstidspunktet er angivet i tilbudet. IG er dog berettiget til at foretage Levering i op til 2 uger efter leveringstidspunkt uden at der indtræder forsinkelse. Såfremt opfyldelsen af IG's leveringsforpligtelse forhindres eller væsentligt vanske¬liggøres, bortfalder IG's leveringsforpligtelse så længe hindringen består.

IG er kun ansvarlig for forsinkelse, såfremt Kunden godtgør, at der er udvist fejl eller forsømmelser fra IG's side. IG yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab på grund af forsinket levering.

6. Betaling:
IG's vederlag forfalder fil kontant betaling ved de bearbejdede Emners levering til Kunden. Betalingsfristen er løbende måned + 14 dage.

Erlægger Kunden ikke betaling i rette tid, er IG berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Såfremt der er tale om løbende leverancer, er IG ikke forpligtet til at foretage yderligere levering før forfaldent vederlag er betalt.

Reklamationer over leverancer berettiger ikke Kunden til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer.

7. Ansvar for mangler.
Kunden skal straks ved modtagelsen, og inden det leverede tages i brug, gennemgå det leverede for at sikre sig, at dette er mangelfrit.

Kundens reklamationer over mangler anses kun for rettidige, såfremt de skriftligt og specificeret er fremsat senest 8 dage efter det leveredes modtagelse. Kundens eventuelle omkostninger til konstatering af mangler, er IG uvedkommende.

IG er ikke ansvarlig for mangler, der kan henføres fil det under pkt. 2 udleverede af Kunden, eller for mangler, der kan henføres til, at Kunden ikke har udleveret de nødvendige og fuldstændige tekniske dokumenter. IG påtager sig intet konstruktions- og rådgivningsansvar.

Udglødning kan bevirke ændringer i materialestruktur og dimensioner. Sådanne ændringer kan kun anses som mangler, såfremt kunden godtgør at udglødningen er udført uforsvarligt.

Ved mangler som IG er ansvarlig for, har IG ret til at foretage afhjælpning, indenfor rimelig tid.

Foretager IG ikke denne, kan Kunden give en endelig frist for afhjælpningen. Overholdes fristen, kan Kunden ikke hæve aftalen.

Såfremt IG's afhjælpning kræver, en ombearbejdning af Emnerne, skal Kunden vederlagsfrit stille erstatningsemner til disposition for IG. Kunden kan ikke rejse krav mod IG, som følge af, at IG har udført arbejdet på erstatningsemner.IG yder i intet tilfælde erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, indirekte tab på grund af mangler eller erstatning til dækning af følgeskader og omkostninger, der måtte være ved afmontering og genmontering af Emnerne i andre genstande, hvori Emnerne måtte være indføjet.

IG's eventuelle mangelsansvar er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til 30 kr. gange Emnets vægt i kilo.

8. Produktansvar:
IG holdes af Kunden skadesløs i den udstrækning IG pålægges produktansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab, som IG efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser, herunder pkt. 8, ikke er ansvarlig for overfor Kunden.

Ved personskade er IG ansvarlig i henhold til lov 1989-06-07 nr. 371 om produktansvar.

IG er ikke ansvarlig for skade forvoldt af de bearbejdede Emner på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens de bearbejdede Emner er i Kundens besiddelse med mindre IG ved bearbejdningen har handlet groft uagtsomt.

IG er ikke ansvarlig for skade forvoldt af de bearbejdede Emner på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter, som følge af de bearbejdede Emner forår¬sager med mindre IG ved bearbejdningen har handlet groft uagtsomt.

IG er ikke ansvarlig for skader, der ikke kan henføres til IG's bearbejdning af de af Kunden leverede Emner. I intet tilfælde er IG ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, som følge af en produktansvarsskade. Herudover er IG's produktansvar i alle tilfælde begrænset til et beløb, svarende til 30 kr. gange Emnets vægt i kilo.
Parterne skal straks underrette hinanden, hvis en tredjemand fremsætter et krav.

9. Force majeure/ansvarsfrihed:
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for IG, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som IG ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Såfremt IG ønsker at påberåbe sig de i pkt. 9 nævnte omstændigheder, skal IG straks meddele dette til Kunden, og holde Kunden underrettet om omstændighedernes udvikling.

Ved en begivenhed, som nævnt i pkt. 9. hvor aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

10. Forældelse, værneting og lovvalg:
Alle krav mod IG forældes senest 1 år efter, at Kunden har overtaget risikoen for de bearbejdede Emner, såfremt kravet ikke skriftligt er gjort gældende forinden.

Enhver tvist afgøres af den almindelige domstol ved IG's til enhver tid værende hjemsted. Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

INDUSTRIGLØDNING A/S • Silkeborgvej 30 • Almind • DK-8800 Viborg • Tel. 86 63 96 00 • e-mail